ࡱ F> ,+. PPKSKSjB LL $ PL|G S $hN " 81 w $ DN1 irAmhQS^AS*Neb~ яt^eg FURNhQXbvc^^(uSvQ_sqQ(uSO|^:NReQp cۏirAmhQS^ irAmM,gXHebHef>f0s\(WirAmhQS[-Nb_bvAS*Neb~;`~Y N N0^zePhQirAmhQSO|0l͑S%c N TB\~0 N TWhQv\O(u cGShQvCgZ'`0NN'`T[(u'`0N/fcGShQvCgZ'`0V~hQXbv0hTl{P{ I{hQS}wQ NSv9SMvhQ'g0ЏfI{ 6ROV[hQ00WehQSLNhQ S%cB\~ؚ0q_TV'YhQ:SW0LNvc_\O(u0N/fcGShQvNN'`0(WQNT0oT0_mTI{AmW NSirAmUS0NTT gR(ϑ0NNNXTNNRI{vsQebb_bNNybNN'`:_0^'`^vhQ cRirAmhQS0ĉS0NNSSU\0 N/fcGShQv[(u'`0vsQLNOSOTON9hncvsQV[hQTLNhQ ~TLNSU\sr0[ENRBlI{ cR6ROvsQVSOhQ0ONhQ [UЏ0M0Sň0ňxS0O{0Oo`{tI{ebv6R^0]\OAm zS\ONĉ c_ON~%TLNSU\0 N0cRirAmhQaghQS9e 0lirAm N N8ncRAmR]0irAmeY0irAmd\O0NfAm zI{ehQS9e [sNhQXbvMWYTc0N/f&^RAmR]hQS09hnchQXbvTSň!jpePcNTSň:\[ [suN~ O&^&^[0NTNSYSň{NhQXbv0hQhTl{:\[9SM0N/f~NirAmeYhQ0cR'g0Sf0gS0ЏfNhQXbvTcMWY0 N/f^zhQSЏ%{tSO|0^hQXbv0hTl{P{ USCQ\ON ['irT{|{t0.UKm0irAmd\O0OR0^X[c6R0M!kI{sۏLOSte0 N0cؚ{tЏ%zfgaS4ls^0R:_eNNOo`b/g^(u KXbv_sqQ(uSO| [s|~S{t0|QSЏ%0N/fR:_irAmhQ}wQ~vKm0OXbXbv_sqQ(uOo` gRs^S [U gRyAQpvcY0vcpenc-N_^ [XbvO(u`Q0&^gЏ`Q0XbvO(uHeg0Ɩ~qQNO(uI{ebۏLOo`SvcTċ0O0N/fSb zfgaXbvЏ%|~0\ёn{S_ gRYt_eQXbvЏ%|~ [sXbvAml|QSn{{t ㉳QON N TyA!j_&^egv90 N/f:_ShQ}wQ(Wߍ*0[ň/cRU_N RgvQPWht-Nvpenc v^^zyr_penc

e'YXbv_sqQ(uHeg0N/fĉOo`pence'YirAmhQS]\OHeg0N/fO^hQag&^gЏd\O0R,{ NeirAmON ;NReQ}lf05uP[0e(um9TI{LNǑ-0uN0.U0 gRI{O^T*Ns [sNSPgeeQSirAm0RuN Q0RNTR0MI{shQAm z&^gЏ0N/fN0u0W4Y0RLhhQ z NPP{ 0R'YWޏ^TnON :NRuFUTnx[hQNĉy0Q7bcOhQhTlP{ T N8n蕗^_U\&^P{Џ0 N0NhQS&^R:SWirAmNSOST>yOS0R:_:SWT\O ygcۏhQN0eYNTN cؚhQSO|:SW|Q['`0N/f~^:SWirAmhQSTv0(WXbvN/SЏ0:SWXbvNbc0Xbv_0WV6e0:SWirAmOo` gRs^S0:SWONT\ONAmI{eb ^z gHe]\OT|[c:g6R qQ Tc^irAmhQS0N/fOۏirAmW@xeDnqQN0cR:SW'`irAm-N_1uX[PW0^(uWN^T_hTlWꁨRSN^GS~ b:NcO N[Y >yOS gRvirAmp0 kQ0RehQXbv_sqQ(ue_09hnc N TLNWvyrp ^zY7hSvXbv_sqQ(u!j_ [sT*Np g^R]NMT0N/fƖVteSOcۏ0ƖVONteTQDn ~NXbvǑ-0yA0&^gЏI{NR TeTƖVQNSO^ N N8ncOhQXbv bU\Xbv>yOS gR0N/fO^OS Tcۏ0FU8ybSON0ޏ.UON0vsQuNONǏXbvNbc0~NyA0^zTvI{e_ OS TcۏXbv_sqQ(u0 N/f>yOS gRcۏ0,{ NeirAmON0XbvЏ% gRONOXb gRO$Nzv[7bDnOR _[[7bNXbv-TyAlS NN^QO(uT&^gЏlS NON(uT_sqQ(ulS0V/fs^SteTcۏ0s^SWONS%cOo`SOR teTXbvOe0e0Џ%eI{T{|Dn :N(u7bcO_>e__sqQ(u gR0 ]N0OShQ}wQNTT gRO~0^^:WYCQSBl R_cR gRQ[Re0N/fcO ݍy gR0R'YWXbvЏ% gRON(Wbeu'`'Y[7b]SQzXbv`l /echQXbvP؏ v^:N'Y[7bcONM0RV6ehQǏ zNSOS gR0N/fcO,{ NeXb{ gR0:N[7b-XbvcOXbv4x_cnbc0ƖVQbPly0nqQN0_0WV6e0kepe v Ppe NUS' _~rSOHQxS'0MQ6eňxS9I{?eV{ RO^FU_U\&^gЏ cRFUNAm zT gRĉS0N/fcLhTlP{N/_Џ\O0N6eSbёve_\-hTlP{cO~T\O>ySQ7b NhQhTlP{:NUSMOۏL' Q7b cBlvUST0ĉ,#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH fprtz~xñveWE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ jlnpѿraSE3%CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHp|".ͿtfTF4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.04&hjraSA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH 6H saSE4&CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\2L| saSA3CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ :<oaOA0!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\  BDFHJNPUUUCJU+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ &( rl  WD` WD`WD` WD`WD`WD`WD` WD`WD`WD`WD`a$$ JLNP 9r 9r  9r 9r 5 0. A!#"$%S2P0p181. A!#"$%S2P18&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh$ B7B( z0( * 3 ? (  T(( e,gFh 1C"  @ @ p !@Oh+'0 hp xAdministrator Normal.dotmkylin@л @}y<WPS Office_11.8.2.9958_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,x@HP X`hp (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.9958 !"#$%&'()*+,-./01234589:;<=?@ABCRoot Entry F"WordDocumentjB0TableI Data WpsCustomData6SummaryInformation(7DocumentSummaryInformation8>T !#$%&'()*-