ࡱ F> 325 P KSKS:R^ LL L|L)| y $hN DN2 XbvhQS^NyxQW!j_ xQW!j_~ZPlORNyrpN0NXbvyA gRON:N8h_cRXbvhQS^-d^hQXbvqQ(u`l0g^hQXbv`l ib'YhQXbv0hTl{P{ Џ%ĉ!j \SOyAvhQXbv~eQ_sSO|0[N^hQXbvǏV-nbc0b㉍Q)R(uI{e_ RhQSۏ z0R_hQXbvpeW[SK ǏirTQ0Nb/gI{ygSb peW[Xbv cRXbv N{t 0 ^Xbv_sqQ(uQ~0Ǐ^0qQ^0T\OI{e_R_XbvЏ% gRQp^ (WhQVb:SWVQ g^Sb'YW:SW%Џg~0hQ%Џ-N_TMRz6eS gRzv N~%ЏSO|0^zhQXbv_sqQ(uyAs^S teTXbvvuN6R FU0XbvO(uFU0,{ Ne gRFUI{ R:_[NP0ЏI{Ǐ z-NhQXbvpencvGl;`0Rg0)R(u cGSXbv_sqQ(uOo`S0SƉS4ls^ cؚXbv_sO(uHes0 cOXbvЏ%X

yOS0_>e_hQXbv_sqQ(uSO|0N0N'YWFU8ޏON:N8h_cRXbvhQS^cRONQhQXbv_sqQ(u0teTONQDn ~NXbvǑ-0yA0&^gЏI{NR R_Tޏ蕗^NhQXbvsQTveY9e GS~ Oۏ g^Tc [s|~QXbv_sqQ(u0S%c蕗^v\O(u \蕗^\O:NhQXbvƖceTV6ev͑p [L0R蕗^XbvHQۏHQQv{te_ cGS6e'0xS'Hes0 ^O^ N N8nXbv_sqQ(uSO|0teT N8nO^FU0irAmЏON0ޏFUI{Dn ^zONbeuT\OO4OsQ| qQ TyA TN[Џ%ONvhQXbv b^zhQXbvqQ(uN:g6R cRXbv(W N N8nONzEuAmlT_sqQ(u0^zOSeON:g6R OS6e'Am z ǏYyoRKbkY~rS0_6e'NSڋO6e'I{ cRhQXbv(WO^hQAm zvO(u cGS&^gЏHes0 g^NhQXbv:NW@xvhQAm zFUN!j_0NhQXbv0hTl{P{ \O:NƖňUSCQTϑUSCQ (WǑ-'6k cteB\0teg0tefXbvpeϑv Ppe NUSv^ϑЏ9(WNTЏ6k [shQǏ z NPXb NP{P{ Q\'ir_c(W6e',dЏ6k,[N&^gЏ'ir~NOHQ,[N&^gЏ'irǑS N Tv'e_0N.U~zcRO^agON(WOo`{t0irAm\ON0FUNAm z0 gRhQI{ebb_b~NNĉSO|0 !j_8h_OR(WNOXb蕗^DnTm9Dn N.U~zQS lO^STcRhQXbvv^(uS_sqQ(u0!j_g'Yvyrp/fǏO^8h_ONv:y&^R ek[s1uUSy\ON0RhQAm z01u.U蕗^0RM-N_01uƖVlQS0RO^ N N8nON NhQXbv:NW@xvhQS9e TĉSGS~ \hQSvt_eQ0RǑ-0Џ0NP0.U0 gRI{hQFUNAm z-N ۏNekcGSirAmHes0FUNHevT>yOHev0 N0NE\lm9TuNON:N8h_cRXbvhQS^cGSuNW0W0M-N_hQS4ls^09e ib^uNW0WbTN^NPgeSňN^ GS~NhQXbvMWYvYe XR{toN0(g(TQXeXbv0hQ'g0Sf0hTlf0hTl{P{ 0Џf0{_QυfI{e Ǒ(uzhf0XW:gI{[bzSO^Q萄vhQXbv O0ňЏ09hnchQXbvO9e|RSň!jpe |{T{|NTSňĉeXbvI{>yOS gR0 n N TLNTN`]_SirAm gRBl09hnc N T0WWvFU8Am0_mTuN0oTAmI{ONhQXbv^(uyrpT gRBl \ O~virAmNR^8OLN]SQ0Am4l~b蕗^ NvsQONirAmBle[c0Ǐ:SWT\O0zfS9e 0{t|~GS~I{e_ ek[sUSNvЏ gRTO^teSO㉳QeHhGS~0 !j_8h_OR(WN,{ NeirAmONvNN'` Y[cOSe \RceBlteT cGShQXbv gRvNN'` cRb_bf:NؚHeNNvhQXbv_s)R(uSO|0@w,{ NeirAmONNNS0>yOS4ls^vncGS FUTAm0oTAm0_irAmI{WirAmhQS4ls^v^cGS0,{ NeirAmON(WygcGShQXbvyA0Oo`SI{ gR(ϑW@x N ekTO^teSO㉳QeHhcOelW0 $&(02:<FJxzӽwk_SE:+CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJCJOJPJQJaJ5\CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJOJQJaJ5\CJ$OJQJaJ$5\CJ$OJQJaJ$5\+CJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH" t v z 8 Z \ j ǻvjZNC7,CJOJPJQJaJCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJaJCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJ5\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJmH sH CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJj $ F P R X ^ l ɶ~rbVF:*CJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJ%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtH V " & T V b f ȸpbWH5%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJCJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtH'CJOJPJQJo(aJmH sH nHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJaJCJOJPJQJo(aJf t rtn~ĵ|p`TD8(CJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJmH sH CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJ5\02:BFbŹqeUI9-CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJ5\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJbdl@XZóqfS@-%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJaJCJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtH'CJOJPJQJo(aJmH sH nHtHCJOJPJQJo(aJZtz0Lλs`Q>/CJOJPJQJo(aJ5\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\ ZlrǷ{gWK;/CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtH'CJOJPJQJo(aJmH sH nHtHCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHrv ǷscWG;/CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtH8:P~f~pĵvgXL<0CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJ%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\%CJOJPJQJo(aJ5mH sH \CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJCJOJPJQJaJ5\przBXó{o_SH:/CJOJPJQJaJCJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtH'CJOJPJQJo(aJmH sH nHtHCJOJPJQJo(aJ &\ ƳuiYF6&CJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJnHtH%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJ%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\ $&jl,.TƳui]J7'CJOJPJQJo(aJnHtH%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJaJCJOJPJQJo(aJmH sH CJOJPJQJo(aJ-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\ NPX ̸p`CJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJnHtH'CJOJPJQJo(aJmH sH nHtHCJOJPJQJo(aJnHtHCJOJPJQJo(aJnHtH%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\ &(2<H a$$$If a$$$If a$$$Ifa$$a$$a$$HJzv bVD2da$$WD`$Ifda$$WD`$If da$$$If$$If:V 44l44l006:F#*8#  554#5 $ & V G; da$$$If$$If:V 44l44l0Z6:F#*8#  554#5 d$Ifda$$WD`$IfV td d$Ifda$$WD`$Ifda$$WD`$Ifda$$WD`$IfZdXI:dWD`$IfdWD`$If da$$$If$$If:V 44l44l06:F#*8#  554#5 ::. da$$$If$$If:V 44l44l06:F#*8#  554#5 da$$$IfdWD`$IfdWD`$If:r4$$If:V 44l44l06:F#*8#  554#5 da$$$Ifda$$WD`$Ifda$$WD`$If .P da$$$Ifda$$WD`$Ifda$$WD`$Ifda$$WD`$If da$$$If db$$If:V 44l44l06:F#*8#  554#58 0A .!#"$%S2P0p180&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh^ R z0( * 3 ?@Oh+'0 hp xAdministrator Normal.dotmkylin@л @y<WPS Office_11.8.2.9958_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,x@HP X`hp (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.9958 !"#$%&'()*+,-012345789:;Root Entry F*WordDocument:R0Table~ Data WpsCustomData.SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation86T !"#$%&'()+,-./014